กฏหมายกับครอบครัว
ข้อกฎหมายต่างๆที่คุณควรรู้ สำหรับเรื่องของครอบครัว

รัฐธรรมนูญมีกลไกคุ้มครองผู้หญิงอย่างไร
                                                                                                             รศ. วิมลศิริ  ชำนาญเวช
                                                                                                                                                คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
                ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เมื่อ พ.ศ. 2528 แลได้เข้าประชุมปีสตรีสากลที่กรุงปักกิ่ง เมื่อ พ.ศ. 2538 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งรับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาสตรีในสมัยนั้น ได้ประกาศยืนยันรับรองมติของที่ประชุมว่าจะส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทในการบริหารระดับสูงเพิ่มขึ้น แต่เพียง 1 เดือน หลังจากการประชุมที่ปักกิ่ง รัฐบาลไทยก็ไม่สามารถรักษาอุดมการณ์ของปฎิญญากรุงปักกิ่งได้  เพราะไม่แต่งตั้งอธิบดีหญิงซึ่งมีความรู้ความสามารถและอาวุโสเพียงพอเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ ท่านนายกรัฐมนตรีพยายามเจรจากับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงแต่ไม่สำเร็จ  กลุ่มผู้นำสตรีได้มีการชุมนุมประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาล แต่ไม่ได้ผลประการใดและอธิบดีหญิงซึ่งถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะเป็นผู้หญิงไม่อาจจะไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้จากที่ไหนเพราะรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไม่มีกลไกคุ้มครองผู้หญิง

                ถ้าเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง ผู้หญิงที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะไม่ไร้ที่พึ่งอีกต่อไป  เพราะปัจจุบันนี้มีกลไกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไว้คุ้มครองผู้หญิง จึงเป็นความจำเป็นที่ผู้หญิงทุกคนควรทำความเข้าใจ ศึกษาวิธีการที่จะเข้าถึงกลไกเหล่านี้ ถ้าเราไม่สนใจไม่ศึกษา ก็เหมือนกับเรามีมีดอยู่ในฝักไม่ได้ชักออกมาดูว่าคมหรือไม่ กดสปริงอย่างไรจึงจะเอาออกมาใช้ป้องกันตน ช่วยเหบือตนเองได้

รัฐธรรมนูญใหม่ให้อะไรกับประชาชน
            รัฐธรรมนูญใหม่มีกหลักการใหม่ที่ให้แ